Global Home - News and Events - Åpenhetsloven (Openness Transparency Act)

Åpenhetsloven (Openness Transparency Act)

Offentliggjøring av aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven

Åpenhetsloven stiller krav til at virksomheter skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

I tråd med åpenhetsloven ønsker Xellia Pharmaceuticals AS her å informere om de aktsomhetsvurderingene som gjøres i Xellia. Xellias vurderinger finnes i den årlige rapporten om bærekraft som finnes på lenken her:  

Corporate Reports 

Som det fremgår av rapporten, er Xellia medlem/underskriver av UN Global Compact, UN Women’s Empowerment Principles, FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og 2030 Agenda med FNs bærekraftsmål.

Ytterligere informasjon:

Alle som ønsker det, kan kreve å få informasjon fra Xellia om hvordan faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene blir håndtert. Ta i så fall kontakt med oss på info.no@xellia.com eller telefon: +47 2252-9000.

Mangfold og inkludering

Ifølge likestillings- og diskrimineringsloven har alle arbeidsgivere plikt til å jobbe aktivt for likestilling og ikke-diskriminering. I vår bærekraftrapport offentliggjør vi tilstanden i Xellia og våre 2030-mål for likestilling mellom kjønnene og samtidig forhindre diskriminering.